Cafe Cordes
Cinq
Bottles & Bites
Opium

DISCLAIMER

1. Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.     

2. Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij  wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.  Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .  Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen     

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en  typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. DukeTown Label aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.     

4. Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen  ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen  van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.    

5. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij DukeTown Label of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan  DukeTown Label. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door DukeTown Label.

6. Email disclaimer
- De inhoud van onze, vanuit DukeTown Label, verstuurde e-mails en alle meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijke gebruik door de geadresseerde.
- Indien het bericht verkeerd wordt bezorgd, adviseren wij u dit direct aan ons kenbaar te maken middels per kerende e-mail.
- Het is verder niet toegestaan het bericht de de meegezonden bijlagen te verveelvoudigen, de inhoud openbaar te maken of te wijzgen en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste en onvolledige overdracht van de informatie in het bericht.
- Er zijn maatregelen genomen om onze e-mailberichten en bijbehorende bijlagen vrij te houden van computervirussen. Echter, wij kunnen niet volledig instaan dat deze hier geheel vrij van zijn. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of -programmatuur als gevolg van eventuele virussen e.d. welke, ondanks de door ons genomen maatregelen, alsnog zijn ontvangen.